VCP binnen Bavio

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is contactfunctionaris binnen Bavio betreffende seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.

Taken van de VCP
 1. eerste opvang/aanspreekpunt
 2. doorverwijzen
 3. Preventieactiviteiten.
1. Eerste opvang/aanspreekpunt

De VCP:

 • is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken
 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten-en /of tuchtreglement van de NOB
 • vult het registratie- en rapportageformulier in.
2. Doorverwijzen.

De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

3. Preventieactiviteiten

De VCP:

 • profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels worden nageleefd
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt: Handboek SI voor sportverenigingen (knrb.nl).
Randvoorwaarden

De VCP:

 • is geen bestuurslid
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur, n.l. de voorzitter van Bavio
 • wordt door het bestuur gevraagd en voorgedragen tijdens de ALV
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie.
Attitude

De VCP:

 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.
Vaardigheden

De VCP:

 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • kan reflecteren
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren.
Kennis

De VCP:

 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.
Aanbevelingen

De VCP:

 • heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen
 • staat open voor deelname aan intervisie bijeenkomsten binnen/tussen bonden.